Nieuwjaarswensen

24 december 2020

Beste spelers, ouders, familie, supporters, sponsors en sympathisanten,

Naar jaarlijkse gewoonte is eind december de geschikte periode om even terug te blikken en tegelijk vooruit te kijken.

2020 was een speciaal en moeilijk jaar. Vele mensen zijn zelf ziek geworden of hebben naasten ziek zien worden of zelfs verloren. Als club zijn wij in gedachten bij hen en proberen we hen zoveel mogelijk te steunen.

2020 was ook een jaar waar de gelederen gesloten werden. Als voorzitter ben ik heel trots dat we er met zijn allen, ondanks de moeilijke omstandigheden, het beste van gemaakt hebben. We hebben ons als één team heel flexibel opgesteld en hebben er het maximum uitgehaald, dankzij de inzet van een zeer groot aantal vrijwilligers. Elk op zijn gebied, elk volgens zijn mogelijkheden maar telkens met één doelstelling: onze spelers een veilige omgeving bieden waar ze zoveel mogelijk hun hobby, hun passie kunnen beoefenen.

Zo hebben we in het afgelopen jaar de trainingsperiode verlengd tot in juni en heeft tijdens de eerste lockdown iedere speler / ouder een lavendelplantje cadeau gekregen, rondgedeeld door het bestuur en vergezeld van een opbeurend woordje. Ons traditioneel eetfestijn werd creatief en origineel omgevormd tot een artisanaal en smaakvol take-away quichefestijn en we zijn blij en dankbaar dat meer dan de helft van onze leden ons heeft gesteund door hieraan deel te nemen. Tenslotte hebben we met onze laatste actie ‘Steal the Flag’ zelfs de nationale media gehaald met een reportage in het 19u VTM nieuws en perscoverage, o.a. in Het Laatste Nieuws. En dan vergeet ik nog de vele kleine en grotere acties die coaches, spelers, ouders en vele anderen in alle stilte hebben uitgevoerd om diegene te steunen die het wat moeilijker hebben, om de club en haar werking te versterken. Dank aan allen voor jullie inspanningen, voor jullie inzet en jullie creativiteit.

We weten niet wat 2021 zal brengen. We weten ook niet of en hoe we de basket zullen kunnen organiseren, wanneer en voor wie we opnieuw trainingen zullen kunnen organiseren, of de competitie opnieuw zal opstarten, …

Voor het moment weten we enkel dat we voor de spelers tot en met U12 trainingen mogen organiseren en dat de Kerststage in aangepaste vorm zal doorgaan voor dezelfde leeftijdscategorieën. Begin volgend jaar zullen we evalueren of we de wedstrijden voor deze jeugd opnieuw zullen laten starten. Voor de jeugd boven U12 en voor de senioren is een eerstvolgende evaluatie gepland op 15 januari.

We weten wel één ding zeker. We zullen als bestuur, net als in de eerste seizoenshelft en samen met de spelers, trainers en sportief coördinatoren en met de steun van ouders en supporters alles in het werk stellen om, binnen het kader van wat mogelijk en toegelaten is, maximaal trainings- en speelkansen te creëren. Gezien de ongetwijfeld ook in 2021 snel wisselende omstandigheden zullen we ons ook in de tweede seizoenshelft flexibel moeten opstellen en snel inspelen op versoepelingen en/of verstrengingen. Samen met jullie allen zullen we daar ook ongetwijfeld in slagen.

Als bestuur hebben we ook beslist op het einde van het seizoen te evalueren of en hoe we onze spelers en ouders kunnen compenseren voor de verminderde trainings- en speelmogelijkheden. De eersten die daar al van hebben kunnen genieten zijn de spelertjes tot en met U12 die gratis de Kerststage aangeboden krijgen.

We doen wat we kunnen en we zijn heel blij dat we van jullie allen veel blijken van steun, waardering, en aanmoediging krijgen. Dat geeft ons de kracht om er ook in 2021 opnieuw voluit in te vliegen, rekening houdend met de opgelegde beperkingen uiteraard.

Als slot een woord van dank voor onze bestuursleden, ouders, familie en sympathisanten en vele anderen die deze club haar heel eigen karakter geven waar we heel trots op zijn.

Een laatste woord van dank aan onze trouwe sponsors die ons de financiële steun geven die het mogelijk maakt deze club in stand te houden en een goede werking te blijven garanderen. Zij zijn het laatste maar even onmisbare stukje van onze mooie puzzel. Dankzij de creativiteit van heel wat van onze vrijwilligers proberen we hen, ook in dit speciale seizoen, toch zoveel mogelijk visibiliteit te geven. We hopen dat we ook volgend seizoen op hen kunnen blijven rekenen.

We wensen jullie tenslotte een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar en hopen jullie allen in goede gezondheid volgend jaar terug te zien.

Vanwege de hele club,

Een trotse en dankbare voorzitter, Jean