Intern Reglement

ARTIKEL 1

Dit reglement is van toepassing op alle leden van de Basketbalclub Opwijk en de leden van de VZW. Wie als lid verbonden is, of toetreedt, verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met onderstaand reglement.

ARTIKEL 2

Om lid te worden van de basketbalclub BC Opwijk dient lidgeld betaald te worden. In dit lidgeld is inbegrepen:

ARTIKEL 3

Het lidgeld dient betaald te worden vóór midden juni van het nog lopende basketseizoen.Dit teneinde de ploegindelingen en respectievelijke coaches voor het volgende seizoen te kunnen bepalen. Bij het niet tijdig indienen van de spelerslijsten voor volgend seizoen , zal de bond onze club een boete opleggen. Deze boete wordt integraal verhaald op het lid dat aan deze vereiste niet tijdig heeft voldaan. Indien een lid niet of laattijdige zijn verplicht lidgeld betaald heeft kan het lid uitgesloten en geschrapt worden uit onze club.

ARTIKEL 4

Elk (nieuwe)speler/speelster dient voor aanvang van de officiële competitie een verplicht medisch onderzoek aan te gaan. Elk heeft de keuze waar hij zich laat onderzoeken. Indien nodig kunnen wij U ook in contact brengen met onze clubdokter .Een (nieuwe) speler/speelster kan pas spelen als het medische attest van de VBL, correct ingevuld is door de dokter en voor aanvang van de competitie in het bezit is van de ploegtrainer. De Medische attesten kan je downloaden van onze site bij rubriek belangrijke documenten. Basketbal Club Opwijk zal een (kandidaat)speler/speelster weigeren om te spelen/trainen indien aan deze medische vereiste niet kan worden voldaan. Basketbal Club Opwijk heeft het recht om bij revalidatie van een (nieuwe)speler/speelster een bijkomend medisch onderzoek te eisen.

ARTIKEL 5

Aangezien elk lid van de club BC OPWIJK vertegenwoordigt, zal hij of zij zich op een voorbeeldige, sportieve en correcte manier gedragen zodat het imago van de club op een positieve wijze naar buiten gedragen wordt. Bij misdragingen kunnen eventuele sancties opgelegd worden door (in eerste instantie) de coach of het clubbestuur

ARTIKEL 6

Elk lid volgt de onderrichtingen van de bestuursleden, trainers, coachen, ploegbegeleiders en de zaalverantwoordelijke.

ARTIKEL 7

Afwezigheden op trainingen, wedstrijden of door BC OPWIJK georganiseerde evenementen dienen zo snel mogelijk verwittigd te worden aan:

  1. Eerst de trainer
    • bij training : de trainer van de betreffende ploeg wordt dezelfde dag ten laatste 2 uur vooraf verwittigd via telefoon of SMS
    • bij competitiematchen : de trainer van de betreffende ploeg wordt ten laatste 1 dag vooraf verwittigd via telefoon of SMS
  2. Dan de ploegverantwoordelijke (indien de trainer/coach niet bereikt kan worden)
  3. Dan een bestuurslid

Wanneer een speler ziek is, net voor een competitiewedstrijd, dient hij de coach zo snel mogelijk vooraf te verwittigen zodanig dat de coach de nodige maatregelen kan treffen. Elk lid van de club ontvangt voor het begin van het seizoen de nodige informatie m.b.t. verantwoordelijken en hun telefoonnummers of kan deze informatie terugvinden op de website van de club.

ARTIKEL 8

Bij het verlaten van de club na een wedstrijd, moeten de uitrustingen aan de ploegverantwoordelijke overhandigd worden. Iedere ploegverantwoordelijke zal instaan voor het correct wassen van de wedstrijduitrustingen. Er wordt in principe een beurtrol ingelast door de ouders/ploegverantwoordelijken.

ARTIKEL 9

Drugs zullen onder geen enkele vorm getolereerd worden binnen de club!

Sancties bij inbreuk op bovenvermelde regels zullen enkel door het clubbestuur uitgesproken worden.

ARTIKEL 10

Discussies, die de goede gang van zaken binnen een ploeg en/of de club in het gedrang brengen, dienen onmiddellijk te worden uitgepraat tussen de betrokken personen onderling. Eventueel kan dit nadien nog besproken worden met het bestuur en/of trainers.

ARTIKEL 11

TRAININGEN

ARTIKEL 12

WEDSTRIJDEN

JEUGD: 30 minuten vóór aanvang van een (thuis-)wedstrijd is iedereen aanwezig in de zaal IN UITRUSTING.

SENIOREN: 60 minuten vóór aanvang van een wedstrijd is iedereen aanwezig in de zaal.

ARTIKEL 13

SANCTIES

De hiernavolgende feiten kunnen aanleiding geven tot eventuele sancties en/of boetes: